Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości należy rozpocząć od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Jest to najważniejszy – początkowy etap postępowania upadłościowego.

Prawidłowe wypełnienie wniosku gwarantuje szybsze rozpoznanie sprawy oraz znacznie zwiększa szanse na uzyskanie pozytywnego wyniku sprawy tj. ogłoszenie upadłości. Dłużnik przed złożeniem wniosku powinien przeanalizować swoją sytuację finansową oraz skompletować niezbędne dokumenty, które potwierdzą wskazane przez niego okoliczności.

We wniosku należy podać takie dane jak: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, wskazanie miejsc w których znajduje się majątek dłużnika, wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie; aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników; spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty; spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania; listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych; informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku; informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach; informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł oraz oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Przygotowanie wniosku wymaga analizy sprawy, dlatego też warto skorzystać w tym zakresie z pomocy profesjonalisty. Pamiętaj, że wadliwe przygotowanie wniosku może spowodować negatywne konsekwencje dla sprawy, a nawet doprowadzić do jej umorzenia.