Polityka prywatności

 1. postanowienia ogólne
  1. Niniejszy dokument stanowi opis Polityki Prywatności strony internetowej www.czystakarta.pl. Jego celem jest określenie zasad, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników strony, w tym kontaktujących się za pomocą formularza kontaktowego, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nie danych osobowych.
  2. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki Prywatności. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej, przesyłając nam jakiekolwiek dane osobowe lub kontaktując się za pomocą numeru telefonu, faxu lub adresu email wskazanych na stronie internetowej strony użytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki Prywatności.
  3. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając naszą stronę internetową www.czystakarta.pl (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza Polityka Prywatności, a www.czystakarta.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.
 2. administrator danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych zamieszczonych w domenie www.czystakarta.pl jest Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe MK-Serwis Michał Kijanka ul. Warszawska 170, 25 – 414 Kielce, NIP 6572622533. Administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych.
  2. Strona www.czystakarta.pl nie gromadzi i nie przetwarza innych danych o użytkowników niż te, które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług oraz danych, które zostały przez użytkowników podane dobrowolnie lub mogą być gromadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Strona www.czystakarta.pl dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do przesłanek oraz kategorii przetwarzanych danych dozwolonych prawem.
 3. kontakt
  1. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych oraz przetwarzaniem danych osobowych pochodzących od użytkowników, a także nawiązujących kontakt ze stroną www.czystakarta.pl poprzez numer telefonu lub adres email wskazany na stronie internetowej, można kontaktować się z Michałem Kijanką poprzez pocztę elektroniczną: [email protected] lub pisemnie pod adresem przedsiębiorcy wskazanym w pkt. 2.1. powyżej.
 4. bezpieczeństwo i przechowywanie informacji oraz zasady przetwarzania danych
  1. Strona www.czystakarta.pl zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
  2. Strona www.czystakarta.pl dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były przetwarzane zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonych w RODO, tj:
   1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości);
   2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (zasada ograniczenia celu);
   3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane (zasada minimalizacji danych);
   4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; dane osobowe, które będą nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostaną niezwłocznie usunięte lub sprostowane (zasada prawidłowości);
   5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane (zasada ograniczenia przetwarzania);
   6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (zasada integralności i poufności).
 5. cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna
  1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, www.czystakarta.pl jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), do przetwarzania danych osobowych użytkowników niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług przez www.czystakarta.pl oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług.
  2. Każdorazowo cel przetwarzania danych przez www.czystakarta.pl wynika z działań podejmowanych przez użytkowników na stronie nawiązujących kontakt z przedsiębiorcą poprzez numer telefonu lub adres email wskazany na stronie.
  3. Celami oraz podstawami prawnymi zbierania danych osobowych są w takich przypadkach:
   1. w przypadku kontaktu poprzez adres email dane osobowe będą przetwarzane w celu jednorazowego kontaktu we wskazanej formie z osobą, której dane dotyczą w związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem np. przedstawieniem oferty, udzieleniem informacji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (działanie w odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie istotnych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności);
   2. w przypadku kontaktu telefonicznego w trakcie których może dojść do przekazania danych osobowych, dane te będą przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu z osobą, której dane dotyczą w związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, np. przedstawieniem oferty, udzieleniem informacji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie istotnych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności);
   3. w przypadku zawarcia umowy ze Sprzedawcą, dane osobowe będą wykorzystane w celach jej realizacji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 6. okres przetwarzania danych osobowych
  1. Strona www.czystakarta.pl bada, czy dane osobowe przetwarzane przez niego nie są przetwarzane przez okres dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
  2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Dane przekazywane podczas kontaktu telefonicznego, poprzez adres email, będą przetwarzane na czas realizacji zgłoszonego zapotrzebowania np. przedstawienia oferty, udzielenia informacji, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy celem zachowania zasady rozliczalności.
  4. Dane przetwarzane w związku z przedstawieniem oferty, świadczeniem usługi, zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu w którym przedsiębiorca lub osoba, której dane dotyczą może dochodzić roszczeń z tym związanych.
  5. Dane przetwarzane w celu związanym z marketingiem bezpośrednim, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu.
 7. prawa użytkownika
  1. Strona czystakarta.pl odpowiada za realizację praw osób, których dane przetwarza, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [email protected] . Strona www.czystakarta.pl zastrzega sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.
  2. Dostęp do danych osobowych. Użytkownicy mają prawo dostępu do danych, które przechowuje strona www.czystakarta.pl.
  3. Zmiana danych osobowych. Użytkownicy mają prawo zmiany, w tym zaktualizowania swoich danych osobowych, które przetwarza strona www.czystakarta.pl.
  4. Wycofanie zgody. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę.
  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Użytkownicy mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.
  6. Prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych. Użytkownicy mają prawo żądania usunięcia danych, gdy nie są już one niezbędne dla celów, w których zostały zebrane, w przypadku wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub gdy przetwarzanie będzie niezgodne z prawem. Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny. W takim przypadku użytkownik wydaje lub przekazuje wskazanemu podmiotowi dane osoby, która tego żąda, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
  7. Użytkownik informuje, że nie ma obowiązku usunięcia danych w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do: wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  8. W każdym przypadku uznania, że prawa użytkownika wynikające z przepisów prawa i niniejszej Polityki Prywatności są naruszane, przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. zakres udostępniania danych o użytkownikach
  1. Strona www.czystakarta.pl oświadcza, że nie sprzedaje, nie udostępnia i nie przekazuje zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie tej osoby albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
  2. Strona www.czystakarta.pl informuje, że dane osobowe przetwarzane przez niego, w tym dane przetwarzane w celach marketingowych, mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie, gdy zezwalają na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim strona www.czystakarta.pl przewiduje postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania standardów przedsiębiorstwa w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a strona www.czystakarta.pl ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu powierza przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza. W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które strona www.czystakarta.pl przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym instytucje finansowe, przy czym dane osobowe strona www.czystakarta.pl przekazuje takim podmiotom tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia celu w postaci zawarcia i realizacji umowy z osobą, której dane dotyczą.
 9. przekazywanie danych poza obszar eog

  Strona www.czystakarta.pl informuje, że dane osobowe przetwarzane przez stronę nie są przekazywane poza obszar EOG.

 10. komunikacja wewnętrzna

  Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom listów elektronicznych (maili) z powiadomieniami dotyczącymi transakcji oraz powiadomieniami dotyczącymi ważnych zmian dokonywanych na stronie.

 11. polityka plików cookies
  1. Przez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, które są przechowywane w urządzeniach końcowych użytkownika, przeznaczone do korzystania ze strony internetowej.
  2. Pliki "cookies" używane są w celu spersonalizowania stron internetowych do indywidualnych preferencji użytkownika. Należy przez to rozumieć także, tworzenie anonimowych statystyk, przez które możliwe jest polepszanie działania strony oraz dopasowania informacji wyświetlanych na owej stronie.
  3. Zgodnie z obowiązującym prawem, na pierwszej otwartej przez użytkownika stronie wyświetlany będzie komunikat o treści „Ta strona używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie”. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania ze strony powinien zgodzić się na używanie "cookies".
  4. Dane gromadzone za pomocą "cookies" są zakodowane w sposób uniemożliwiający korzystanie z nich przez osoby trzecie.
 12. zmiany polityki prywatności
  1. Strona www.czystakarta.pl zastrzega sobie również możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarza dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez stronę www.czystakarta.pl danych osobowych.