Przebieg postępowania upadłościowego

Przebieg postępowania w sprawie konsumenckiej określają przepisy postępowania upadłościowego. Z uwagi na to, że każdy stan faktyczny jest inny, a upadli posiadają różne zobowiązania oraz środki majątkowe, to również samo postępowanie może wyglądać w każdej sprawie odmiennie. W przypadku „prostych” postępowań z niewielką liczbą wierzycieli oraz gdy w masie upadłości brak jest składników majątkowych, to postępowanie upadłościowe może zostać zakończone nawet w czasie 4 – 6 miesięcy. W przypadku, gdy w masie upadłości znajduje się wiele składników, to postępowanie może trwać dłużej.

Co do zasady, postępowanie upadłościowe rozpoczyna się od złożenia przez upadłego wniosku o ogłoszenie upadłości. Pozytywna decyzja sądu w postaci postanowienia o ogłoszeniu upadłości otwiera drogę postępowaniu. W przedmiotowym postanowieniu Sąd wyznaczy sędziego komisarza oraz syndyka – którzy będą odpowiedzialni za przeprowadzenie postępowania. W pierwszej kolejności syndyk zawiadomi wierzycieli upadłego o toczącym się postępowaniu upadłościowym oraz wezwie upadłego do wydania majątku, który powinien zostać włączony do masy upadłości.

Następnie syndyk sporządzi listę wierzytelności – o ile wierzyciele zgłoszą swoje wierzytelności. W między czasie syndyk będzie podejmował wszelkie możliwe czynności zmierzające do spieniężenia ruchomości oraz nieruchomości znajdujących się w masie upadłości. W przypadku, gdy uda się uzyskać do masy środki, to zostaną one następnie przez syndyka podzielone pomiędzy wierzycieli.

Ostatnim etapem postępowania upadłościowego będzie przeprowadzenie posiedzenia dotyczącego ustalenia planu spłaty lub umorzenia wierzytelności bez ustalenia planu spłaty. Decyzja w tym zakresie należy do sądu.