Co wchodzi w skład masy upadłości?

Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości. W jej skład wchodzą wszystkie nieruchomości i ruchomości, które upadły posiada, a które przedstawiają wartość pieniężną.

Już we wniosku o ogłoszenie upadłości należy wskazać przedmioty, które mogą mieć wartość finansową. Przede wszystkim dłużnik powinien wskazać czy posiada oszczędności, samochody, skutery i inne przedmioty, których sprzedaż jest możliwa.

Należy pamiętać, iż syndyk nie zajmuje przedmiotów wyposażenia domowego, z których dłużnik korzysta w celu zaspokojenia bieżących potrzeb rodziny, dlatego nie należy się obawiać, że syndyk zajmie np. lodówkę, czy pralkę. Są to przedmioty które pozostawia się do wyłącznej dyspozycji dłużnika.

We wniosku o ogłoszenie upadłości należy podać pełne informacje, gdyż zatajenie prawdy może mieć dla dłużnika prawne konsekwencje – po pierwsze wynikające z kodeksu karnego (jako świadczenie nieprawdy), a po drugie w przypadku wykrycia przez syndyka, że dłużnik świadomie zataił majątek, Sąd może umorzyć postępowanie upadłościowe. Należy mieć na uwadze, że rozpoczynając czynności syndyk w pierwszej kolejności zwróci się do ZUS, US, KRUS i innych instytucji w celu uzyskania danych o dłużniku, a informacje przez niego uzyskane powinny być zbieżne z informacjami podanymi we wniosku przez dłużnika.

Do masy upadłości nie wchodzą:

  1. mienie, które jest wyłączone od egzekucji
  2. wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu
  3. kwota uzyskana z tytułu realizacji zastawu rejestrowego lub hipoteki, jeżeli upadły pełnił funkcję administratora zastawu lub hipoteki, w części przypadającej zgodnie z umową powołującą administratora pozostałym wierzycielom
  4. środki pieniężne znajdujące się na rachunku będącym przedmiotem blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego w rozumieniu art. 119zg pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa